‘ઉંઝાજોડણી સમર્થકો’ની તસવીરો

Amit Dave-AmdavadAmit Dave – Amdavad – amitmdave@gmail.com

Balvant Patel - Gandhinagar

Balvant Patel – Gandhinagar

Bhanuprasad-Gandhinagar

Bhanuprasad-Gandhinagar

Bhanuprasad-Gandhinagar

 Bipin Shroff-Mahemdavad

Chirag Patel-USA

Chirag Patel-USA

Dr. B.A.Parikh-SuratDr. B.A.Parikh-Surat

Dr. Dayashankar Joshi-London

Dr. Dayashankar Joshi-London

Dr. Nishith Dhruv-Bhuvaneshvar-Maharashtra

Dr. Nishith Dhruv-Bhuvaneshvar-Maharashtra

Dr. Kanubhai Jani-AmdavadDr. Kanubhai Jani-Amdavad

Dr. Yogendra Vyas-Amdavad

Dr. Yogendra Vyas-Amdavad

Father Vargis Paul-Amdavad

Father Vargis Paul-Amdavad

Gandabha Patel-New Zeland

Gandabha Patel-New Zeland

 

Govind Maru_AbhivyKti Blog_govindmaru.wordpress.com

Govind Maru, Navsari govindmaru.wordpress.com

Gunvant Upadgyay-Bhavnagar

Gunvant Upadgyay-Bhavnagar

Harsha Badkar-Mumbai

Harsha Badkar-Mumbai

Hasu Raval-Amdavad

Hasu Raval-Amdavad

Indukumar Jani-Amdavad

Indukumar Jani-Amdavad

Jagdish Patel-Vadodra

Jagdish Patel-Vadodra

Jagdish Shah-Vadodra

Jagdish Shah-Vadodra

Jashvant Raval-Nadiad

Jashvant Raval-Nadiad

Jugalkishor Vyas-Amdavad

Jugalkishor Vyas-Amdavad

Kashyap Dalal-Amdavad

Kashyap Dalal-Amdavad

Kiran Trivedi-Amdavad

Kiran Trivedi-Amdavad

Kishanbhai Goradia-Mumbai

Kishanbhai Goradia-Mumbai

Labhubhai G. Patel-Malpara-(Bhavnagar)

Labhubhai G. Patel-Malpara-(Bhavnagar)

Lt. Dilip Ranpura

Lt. Dilip Ranpura

Lt. Dr. Purushottam Mistry-USA

Lt. Dr. Purushottam Mistry-USA

Lt. Govardhanram Tripathi

Lt. Govardhanram Tripathi

Lt. Jayant Gadit-Vadodara

Lt. Jayant Gadit-Vadodara

Lt. Pro.Natvarlal Buch

Lt. Pro.Natvarlal Buch

Lt. Swami Anand

Lt. Swami Anand

LT. Yashvant Doshi-Mumbai

LT. Yashvant Doshi-Mumbai

Madhu Gajjar-Surat

Madhu Gajjar-Surat

Mahesh Dave-Amdavad

Mahesh Dave-Amdavad

Manishi Jani-Amdavad

Manishi Jani-Amdavad

N. V. Chavda-Kadod

N. V. Chavda-Kadod

Pratibha Thakkar-Bhavnagar

Pratibha Thakkar-Bhavnagar

Pro. Raman Pathak-Bardoli

Pro. Raman Pathak-Bardoli

Pro. Ramjibhai Patel-Amdavad

Pro. Ramjibhai Patel-Amdavad

Pro. Somabhai Patel-Amdavad

Pro. Somabhai Patel-Amdavad

Pro. Somabhai Patel-Amdavad

Pro. Somabhai Patel-Amdavad

Pro. Tulsibhai Patel-Mehsana

Pro. Tulsibhai Patel-Mehsana

Ratilal Chandaia-Mumbai-2

Ratilal Chandaia-Mumbai-2

Ratilal Chandaia-Mumbai-2

Ratilal Chandaia-Mumbai-2

Sarojbahen Patel-Amdavad

Sarojbahen Patel-Amdavad

Smita Shah -Mumbai

Smita Shah -Mumbai

Sunil Shah-Surat

Sunil Shah-Surat

Suresh Jani-TX-USA

Suresh Jani-TX-USA

Uttam Gajjar-Surat

Uttam Gajjar-Surat

Vinay Trivedi-Amdavad

Vinay Trivedi-Amdavad

Vinod Vamja-Surat

Vinod Vamja-Surat

Yogendra Parikh-Navsari

Yogendra Parikh-Navsari

UnzaJodani Samarthako – May 17, 2013

Amit Dave – Amdavad – amitmdave@gmail.com

Pro. Babu Desai – babudesai100@gmail.com

Balvant Patel – Gandhinagar – patel.balvant@gmail.com

Bhanuprasad Purani – Gandhinagar

Bipin Shroff – Mahemdavad – shroffbipin@gmail.com

Chirag Patel – USA – chipmap@gmail.com

Dr. B. A. Parikh – Surat – bhanuprasadparikh@yahoo.com

Dr. Dayashankar Joshi – London – dmjoshi1@gmail.com

Dr. Kanubhai Jani – Amdavad

Dr. Nishith Dhruv – Bhuvaneshvar-(Maharashtra) ­- nisithdhruv@gmail.com

Dr. Yogendra Vyas – Amdavad

Father Vargis Paul – Amdavad – ciss@satyam.net.in

Gandabha Patel – New Zeland – gandabhaiv@gmail.com

Govind Maru – Navsari – govindmaru@yahoo.co.in

Gunvant Upadhyay – Bhavnagar

Harsha Badkar – Mumbai – harsha_badkar@yahoo.com

Hasu Raval – Amdavad

Indukumar Jani – Amdavad – indukumar.ny@gmail.com

Jagdish Patel – Vadodra – jagdish.jb@gmail.com

Jagdish Shah – Vadodara – jashah1934@gmail.com

Jashvant Raval – Nadiad – raval.jashvant@gmail.com

Jugalkishor Vyas – Amdavad – jjugalkishor@gmail.com

Kashyap Dalal – Amdavad – kashyapcdalal@yahoo.com

Kiran Trivedi – Amdavad – kirantrivedi.kt@gmail.com

Kishanbhai Goradia – Mumbai – dostitrust@yahoo.co.in

Labhubhai G. Patel – Malpara-(Bhavnagar)

Lalit Laad – Amdavad –

Lt. Dilip Ranpura – Amdavad

Lt. Dr. Purushottam Mistry – USA

Lt. Govardhanram Tripathi -Nadiad

Lt. Jayant Gadit – Vadodra

Lt. Jayant kothari – Amdavad

Lt. Pro. Natavarlal Buch – Bhavnagar

Lt. Swami Aanand

Lt. Yashvant Doshi

Madhukanta Gajjar – Surat – uttamgajjar@gmail.com

Mahesh Dave – Amdavad – mdave.swaman@gmail.com

N. V. Chavda – Kadod – pc32611@gmail.com

Pro. Raman Pathak – Bardoli

Pro. Ramjibhai Patel – Amdavad –

Pro. Somabhai Patel – Amdavad

Pro. Suryakant Shah – Surat – suryasshah@yahoo.co.in

Pro. Tulsibhai Patel – Amdavad

Ratilal Chandaria – Mumbai – rpchandaria@comcraft.com

Sakalchand Patel – Amdavad

Sarojbahen Patel – Amdavad

Smita shah – Mumbai – smita.rys@gmail.com

Sunil Shah – Surat – sunilshah101@gmail.com

Suresh Jani – TX-USA – sbjani2006@gmail.com

Uttam Gajjar – Surat – uttamgajjar@gmail.com

Vikram Dalal – Amdavad (Picture not available) – inkabhai@gmail.com

Vinay Trivedi – Amdavad

Vinod Vamja – Surat

Yogendra Parikh – Navsari – yogendraparikh@sify.com

Advertisements

3 thoughts on “‘ઉંઝાજોડણી સમર્થકો’ની તસવીરો

  1. Priya ka’ka’,

    ma’ri ja’n’ baha’r ma’ru na’m unza’ jodn’i na’ samarthako ni ya’di ma’ muki deva’yu chhe.

    uttamka’ka’ sa’thena’ sambandh ne ka’ran’e me tamane sahu ne a’ badha’ blog bana’vava’ ma’ madad kari hati..

    hu unza’ jodn’i no samarthak nathi…

    ma’ru na’m ane chhabi a’ page uparthi ka’d’hi na’khasho ane ja’n’ karshoji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s